336/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 17.000,00 € για εισφορά υπέρ του αναπτυξιακού συνδέσμου Δυτικής Αθηνάς (Α.Σ.Δ.Α.)