331/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.665,16 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου