Έγκριση πίστωσης ποσού 200,00€ για την συμμετοχή σε σεμινάριο του υπαλλήλου Αρώνη Παναγιώτη