309/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 207,85 € για καταβολή αποζημίωσης στην Νούσια Κωνσταντίνα

309/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 207,85 € για καταβολή αποζημίωσης στην Νούσια Κωνσταντίνα