423/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 225,00€ προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης και υπογραφής του νέου συμφωνητικού στις 01-09-2016

423/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 225,00€ προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης και υπογραφής του νέου συμφωνητικού στις 01-09-2016