Έγκριση πίστωσης ποσού 24.600,00€ με Φ.Π.Α για την εργασία: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.600,00€ με Φ.Π.Α για την εργασία: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.600,00€ με Φ.Π.Α για την εργασία: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑ

ADSDHKEPA0322012.pdfa