Έγκριση πίστωσης ποσού 24.600,00€ με Φ.Π.Α. για υποστηρικτικές εργασίες για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.600,00€ με Φ.Π.Α. για υποστηρικτικές εργασίες για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων

Έγκριση    πίστωσης    ποσού    24.600,00€    με    Φ.Π.Α.    για υποστηρικτικές      εργασίες      για      την      εφαρμογή      της διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου  και  την  τήρηση  των φορολογικών υποχρεώσεων

ADSDHKEPA0972012.pdfa