303/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 246,00 € υπέρ της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

303/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 246,00 € υπέρ της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 246,00 € υπέρ της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

AOE3032012.pdfa