367/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 28,29 € υπέρ της Γουστέρη Ελένης σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή