160/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.111,77 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

160/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.111,77 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.111,77 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

AOE1602012.pdfa

160/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.111,77 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή