291/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.328,89 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης

291/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.328,89 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης