512/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 348,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης