406/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 380,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού

406/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 380,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού