301/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.152,46 € υπέρ του Δημουλά Ευάγγελου σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012

301/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.152,46 € υπέρ του Δημουλά Ευάγγελου σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.152,46 € υπέρ του Δημουλά Ευάγγελου σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012

AOE3012012.pdfa