022/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.310,77 € υπέρ του Κακλαμάνου Παντελή σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

022/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.310,77 € υπέρ του Κακλαμάνου Παντελή σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή