254/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.472,77 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

254/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.472,77 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.472,77 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

AOE2542012.pdfa