251/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.851,54 € για εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Νεκροταφείου