329/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.854,44 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

329/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.854,44 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή