302/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 410,12 € υπέρ της εταιρείας ΗΧΩ – ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

302/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 410,12 € υπέρ της εταιρείας ΗΧΩ – ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 410,12 € υπέρ της εταιρείας ΗΧΩ – ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

AOE3022012.pdfa