109/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 450,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού