Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργασία που αφορά «Έρευνα εντοπισμού απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων ατόμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η στήριξη των εν λόγω κοινωνικών ομάδων είτε με σχετική ενημέρωση είτε με παροχή χρηματικών βοηθημάτων και εν γένει ειδών διαβίωσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργασία που αφορά «Έρευνα εντοπισμού απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων ατόμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η στήριξη των εν λόγω κοινωνικών ομάδων είτε με σχετική ενημέρωση είτε με παροχή χρηματικών βοηθημάτων και εν γένει ειδών διαβίωσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργασία που αφορά «Έρευνα εντοπισμού απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων ατόμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η στήριξη των εν λόγω κοινωνικών ομάδων είτε με σχετική ενημέρωση είτε με παροχή χρηματικών βοηθημάτων και εν γένει ειδών διαβίωσης»

ADE1552010.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργασία που αφορά «Έρευνα εντοπισμού απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων ατόμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η στήριξη των εν λόγω κοινωνικών ομάδων είτε με σχετική ενημέρωση είτε με παροχή χρηματικών βοηθημάτων και εν γένει ειδών διαβίωσης»