Έγκριση πίστωσης ποσού 500,00€ με Φ.Π.Α. για την αμοιβή συμβολαιογράφου για υπολογισμό αντικειμενικών αξιών σε ακίνητα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α