Έγκριση πίστωσης ποσού 50,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή σε σεμινάριο του υπαλλήλου Αρώνη Παναγιώτη