330/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 511,68 € υπέρ του δικαιούχου Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου

330/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 511,68 € υπέρ του δικαιούχου Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου