Έγκριση πίστωσης ποσού 555,00€ με Φ.Π.Α. για τις Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΘΡΙΑΣΙΟ»