332/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 569,17 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου