051/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 569,64 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κουκουλά Πέτρου