328/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 6.273,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011