315/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 60,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού

315/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 60,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού