035/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 612,90€ για δαπάνη χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργου