078/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 680,00€ για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού