346/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2015

346/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2015