Έγκριση πίστωσης ποσού 700,00€ με Φ.Π.Α. για ανακοινώσεις προκηρύξεων στην «Ημερήσια ΑΕΕ»