179/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 759,46€ για δαπάνη εισφορών πρώην εργαζομένου του Δήμου Ιλίου»