Έγκριση πίστωσης ποσού 80,37 € υπέρ ΔΕΗ Α.Ε. για αποκατάσταση ζημιάς σε κολώνα δημοτικού φωτισμού