179/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 891,86 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης .

179/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 891,86 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης .