077/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 9.000,00 € για δαπάνη κρατήσεων που επιβαρύνει το Δήμο