242/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 9.180,21 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου.