307/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»