059/2016 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου»