086/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»