161/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας”