117/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κοινόχρηστων χώρων»

117/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κοινόχρηστων χώρων»