093/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»