132/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου»

132/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου»