388/2013 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου»