128/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τον «Περιοδικό έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων»