055/2015 – Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων προμηθειών – εργασιών