007/2012 – Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων προμηθειών – εργασιών