124/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ.346)»

124/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ.346)»

124/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ.346)»